Obchodní podmínky Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky: Všeobecné obchodní podmínky - Reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky - Reklamační řád


(odpovědnost zpracovatele a prodejce za vady a škody)

 1. Předávaná média
  1. Filmy k vyvolání je nezbytné předávat v původním obalu.U kinofilmů pokud možno, ponechat začátek filmu vysunutý z kazety.
  2. Za vyvolání filmů prošlých, potrhaných nebo jinak poškozených a filmů, které nejsou v originálních kazetách, nenese zpracovatel žádnou odpovědnost.
  3. Při zničení nebo ztrátě filmu nebo digitálního média poskytuje zpracovatel náhradu pouze v ceně nového materiálu, k jehož zničení nebo ztrátě vinou zpracovatele došlo.
  4. Materál (textil, keramika, hodiny apod.), předávaný zákazníkem k dalšímu zpracování (potisku, vyšívání apod.), předává zákazník na vlastní zodpovědnost. Zpracovatel se pokusí zákazníkův materiál zpracovat stejnými postupy jako běžně používané materiály. V případě, že materiál nevydrží potiskovací teplotu, nebo změní svoji kvalitu v souvislosti s potiskem, vyšíváním apod. nepřísluší zákazníkovi žádná náhrada.
    
 2. Kvalita fotografií
  1. Zpracovatel ručí za kvalitu zpracované fotografie.
  2. Nebude-li zákazník spokojen s kvalitou vyrobených fotografií, která není ovlivněna kvalitou negativu popř.vlastní fotografií (podexpozice, přeexpozice, rozmazaný motiv apod.), nemusí fotografie převzít. Nemůže však na zpracovateli požadovat jakoukoliv jinou náhradu.
    
 3. Přiobjednávky apod.
  1. U přiobjednávky fotografií z již vyvolaného filmu je nezbytné přesné označení v níže předtištěné tabulce čísla políčka na negativu (číslem-počtem požadovaných obrázků).
  2. Jiné označováni negativu není přípustné (např. jakékoliv označování přímo na negativu).
  3. Zákazník odpovídá za správné označení přiobjednávky.(Při nejasnostech s označením při přiobjednávání fotografií se informujte u obsluhy.)
  4. Na pozdější reklamace vzniklé nepřesným označením přiobjednávky ze strany zákazníka nebude brán zřetel.
  5. Za kvalitu přiobjednaných fotografií nese zpracovatel odpovědnost jenom v případě správně uskladněného negativu, v tzv. "trezorcích".
  6. Za kvalitu přiobjednaných fotografií z nesprávně uskladněných event. poškozených negativů zpracovatel žádnou odpovědnost nenese.
  7. V případě požadování určité kvality přiobjednaných fotografií je zákazník povinen přinést vzorek fotografie ve stejné kvalitě.
  8. V případě, že se nejedná o vzorek fotografie zhotovený v minilabu Kodak Express anebo není-li vzorek k dispozici, kvalita přiobjednané fotografie nemůže být předmětem reklamace.
    
 4. Garance a záruční lhůty
  1. Záruční lhůta na filmy, jednorázové fotoaparáty apod. je uvedeny na obalu
  2. Záruční lhůta na fotoaparáty, elektroniku apod. je uvedena na záručním listu. (standardně 2 roky od data prodeje).
  3. Prodejce je povinen do Záručního listu řádně vyplnit datum prodeje a číslo pokladní účtenky.
  4. V případě reklamace skryté vady fotoaparátu (vada, která nebyla zjištěna při odborném předvedení při prodeji) se zákazník může obrátit na autorizovanou opravnu výrobků, jejíž adresa je uvedena v Záručním listě nebo na prodejnu, kde fotoaparát zakoupil (s příslušným dokladem o zakoupení).
  5. V případě uplatnění trojnásobné reklamace na tentýž výrobek nebo v případě neod-stranitelnosti závady v záruční lhůtě je prodejce povinen výrobek automaticky nahradit novým nebo vrátit peníze dle požadavků zákazníka. Pouze však v místě, kde byl fotoaparát zakoupen, a to na základě předložení dokladů o zakoupení, Záručního listu a dokladů o provedených opravách.
  6. Zpracované zakázky je zákazník povinen vyzvednout si v den uvedený na zakázkovém listu. Zakázky nevyzvednuté více než 1 měsíc po datu zhotovení se skartují bez náhrady !
    
 5. Ostatní ujednání
  1. Zadáním fotografických prací ke zpracování dává zákazník souhlas s konverzí obsahu do digitální formy, jejím dalším zpracováním, nahráváním na digitální média, zasíláním poštou nebo e-mailem apod. bez dalších kódovacích prvků, nebo jiného zabezpečení.
  2. Zadáním fotografických prací ke zpracování vyjma aktů, nebo erotických fotografií, dává zákazník souhlas s jejich použitím jako ukázky v prodejně, nebo jejím nejbližším okolí.
  3. U fotografických materiálů zhotovených fotografem provozovatele dává zákazník souhlas s jejich použitím jako ukázky v prodejně, nebo jejím nejbližším okolí.
  4. V případech podle bodů 5.a.-5.c. může zákazník požadovat úhradu autorských práv v běžné výši pro daný foto-materiál, nebo jejich použití zakázat.
  5. Zhotovené výrobky, foto-dárky, potisky, tisky apod. mohou nést loga AXIO, Kodak Express a/nebo další loga akcí, výrobců apod. Toto není vada výrobku. Některá loga je možno na dopřednou žádost zákazníka za příplatek odstranit.
  6. Zpracovatel si vyhrazuje právo na změnu prodejních cen (ceníku) bez předchozího upozornění
  7. Zpracovatel si vyhrazuje právo nepřijmout jednu nebo více zakázek bez udání důvodu
  8. Další podmínky se řídí platnými právními předpisy.

  9.